សូមស្វាគមន៍ដែលបានមកកាន់​​ គេហទំព័ររបស់​ ដាំ ចាន់ដាន់

ប្រុសមិនសង្ហា ជូនទឹកភ្នែកស្រីស្អាត


Sunday VCD VOL 118 -04. Bong Chhob Tver Chea Prean Neary Yo Houy

​​​​​​​​ សញ្ញាខ័ណ្ឌ (subtitle)

ពេលវេលាមិនសាកសម

Advertisements
By damchandan

2 comments on “សូមស្វាគមន៍ដែលបានមកកាន់​​ គេហទំព័ររបស់​ ដាំ ចាន់ដាន់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s