គន្លឹះខ្លះៗរបស់កុំព្យូទ័រ

​រៀបធ្វើ CD 700MB អាចដាក់ទិន្នន័យបាន 9GM(700 Mb to 9 GB or more)
Open ultra ISO get file that you want to do make size to ISO and save file is ISO file => open TZCP_155.exe =>Bestand => open ISO => open ISO that you was do it and then select witch one that you want to make size and thentic Byte or MB and then Step 3 and then Bestand => Genereer Cue close it and yes => and then burn to CD
         របៀបបង្ហាញឯកសារ ទាំងឡាយណាដែលមេរោគបាលលាក់ក្នុង USB
ចូលតាម Start => Run => វាយពាក្យ CMD បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Command Prompt ហើយក្នុងនេះដែរ គឺយើងវាយនូវ ពាក្យបញ្ជាដើម្បីឈរនូវលើទីតាំង(Drive Ex: cd\, D:, F:,…… រួចហើយចុចលើ Enter ) ដែលយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញរួចហើយ វាយនូវ attrib -a -s -h -r /s /d ; attrib +a +s +h +r /s /d រួចចុច Enter ពេលនោះវានឹងបង្ហាញ ឯកសារដែលមេរោគបានធ្វើការលាក់
        របៀបលាក់ឯកសារ ទាំងឡាយណាដែលមេរោគបាលលាក់វិញក្នុង USB
ចូលតាម Start => Run => វាយពាក្យ CMD បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Command Prompt ហើយក្នុងនេះដែរ គឺយើងវាយនូវ ពាក្យបញ្ជាដើម្បីឈរនូវលើទីតាំង(Drive Ex: cd\, D:, F:,…… រួចហើយចុចលើ Enter ) ដែលយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញរួចហើយ វាយនូវ attrib +a +s +h +r /s /d រួចចុច Enter ពេលនោះវានឹងបង្ហាញ ឯកសារដែលមេរោគបានធ្វើការលាក់
        របៀបការបិទ Configure នៃកម្មវិធី Mr.Word 2007 និង Mr.Word 2003
ចូលតាម Start => Run => Regedit => => Computer \HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\12.0\word\option រួចហើយ Mouse ស្តាំយកពាក្យ New => Dword (32-bit) Value ហើយសរសេរពាក្យ NoReReg => បន្ទាប់មកចុចពីដងលើពាក្យ NoReReg រួចហើយយើងប្តួរពី (លេខសូន្យ ០ ទៅ លេខ ១ វិញ) (Word 2007) ។ សម្រាប់ Word 2003 យើងធ្វើដូច Word 2007 ដែរ។
របៀបលុប Short Cut នូវលើ Desktop
ចូលតាម Start => Run => Regedit => Computer\HKEY_CLASSE_ROOT\lnkfile ហើយនូវក្នុង lnkfile យើងលុបពាក្យ IsShortcut នេះចោល បន្ទាប់មក យើង Search រកពាក្យ IsShortcut (ដោយចុច Ctrl+F) ដើម្បីស្វែងរកពាក្យ IsShortcut រួចហើយលុបវា ជាការស្រេច (សូមមេត្ត Restart Computer)។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s